Mandat za brak maseczki i co dalej? Sprzeciw od wyroku nakazowego – wzór do pobrania

Mandat za brak maseczki i co dalej? Sprzeciw od wyroku nakazowego – wzór do pobrania

W przypadku otrzymania mandatu, można go albo przyjąć albo odmówić jego przyjęcia.

W przypadku jego przyjęcia sprawa jest prosta – mandat należy zapłacić, ponieważ staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

W przypadku jego nieprzyjęcia, procedura jest taka sama, jak w przy innych wykroczeniach, czyli albo zostaniesz wezwany/a na policję w celu przesłuchania albo – przez wzgląd na panującą sytuację – policja nie wezwie Cię na przesłuchanie, tylko zwróci się do Ciebie z pismem informującym o możliwości przesłania do nich Twoich wyjaśnień w sprawie.

Oczywiście masz prawo do odmowy złożenia wyjaśnień, o czym policja powinna Cię poinformować.
Masz także prawo do składania wniosków dowodowych, co w przypadku wykroczenia w przedmiocie braku maseczki, raczej nie będzie miało miejsca (chyba, że chcesz dołączyć np. zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu z jej noszenia).

Z ww. przesłuchania sporządza się protokół, który NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED PODPISANIEM, w celu sprawdzenia poprawności tego co mówiłeś/ać, z tym co zapisał policjant, a w przypadku przesłania wyjaśnień listownie – zostaną one dołączone do akt sprawy.

Jeżeli policja skieruje wniosek do sądu o ukaranie (a tak się zazwyczaj dzieje), w większości spraw dostaniesz z sądu wyrok nakazowy – oznacza to, że sprawa odbędzie się bez Twojego udziału, na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron).

Jeżeli wyrok będzie skazujący i sąd uzna Cię za winnego popełnionego wykroczenia, masz prawo odwołać się od takiego wyroku, składając sprzeciw do sądu, który wydał ten wyrok w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Co istotne – sprzeciwu od wyroku nakazowego nie trzeba uzasadniać – sądowi wystarczy jednozdaniowe oświadczenie o złożeniu sprzeciwu od otrzymanego wyroku nakazowego.

W przypadku złożenia sprzeciwu wydany wcześniej wyrok nakazowy traci moc, a sprawa będzie podległa rozpoznaniu na zasadach ogólnych (czyli odbędzie się normalna rozprawa, w której masz prawo – i nawet powinieneś/aś – uczestniczyć).

Jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu wyrok nakazowy stanie się prawomocny z upływem terminu do jego wniesienia i mandat będziesz musiał/a zapłacić wraz z kosztami postępowania, które w sprawach o wykroczenia wynoszą ok. 100 zł.

Poniżej załączam do pobrania wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powrót na górę